top of page

Generalforsamling d. 21. februar 2022.

Referat:

Jørgen Chr. Bød velkommen: ”nu er det jo 2 år siden vi har haft generalforsamling sidst, så der burde være noget at tale om”.

 

1. Valg af dirigent og stemmetællere.

Ib blev valgt til dirigent.  Han takkede for valget, og der blev valgt stemmetællere: Ole Justesen og Knud O. Andersen

Der er 12 stemmeberettigede til stede.

Indkaldelsen blev vendt, da generalforsamlingen ikke var kommet med i det grønne blad i januar bladet, men først i februar.  Desværre modtaget willy ikke alle mails fra fjerkræklubbens emailadresse, da denne går i hans uønskede mailbakke og denne kigges ikke tit. Bestyrelsen havde mail fra willy ang. Dette, samt udskrift at mail sendt til januarbladet.  Det er stadig et stort ønske, at man kunne få en bekræftelse fra willy ang. indsendte foreningsmeddelelser.

Men da generalforsamlingen har stået på hjemmesiden og medlemmerne alle har fået indkaldelse pr. mail eller post, og vi kan se på det gode fremmøde at medlemmerne har set det, er der ingen problemer i dette.

 

2. Bestyrelsens beretning v. formanden.

”Året startede meget trist med aflysning af udstillingen her i Vindingehallen pga. af Covid-19 og fugleinfluenza. Vores generalforsamling i februar måned blev udskudt et par gange, og til sidst blev vi enige om at aflyse den for 2021, og lade bestyrelsen sidde et år over.

Vores ellers så rige program med haneudstilling på Hvidkilde, PR arrangementer på Bramstrup gods m.m. blev også aflyst. Klubbens 100 års jubilæum d. 6. maj. En planlagt jubilæumsfest som efter flere aflysninger nu er fastlagt til d. 7. maj 2022, her håber vi at se rigtig mange af klubbens medlemmer med pårørende.

Dyrskuet i Odense og Ørbæk marked blev også aflyst.

 

Møde d. 6-4 ved Brian Holmberg.

Orientering siden sidst. Arrangementerne var løbende blevet aflyst. Vindingehallen er booket til 2022 og 2023 til vores udstilling, det samme er dommerne.

Nye medlemmer, ikke mange har betalt kontingent. Regnskabet blev drøftet, der er et underskud pga. køb af T-shirt som Jack vil komme ind på. Da vores generalforsamling er aflyst, er 2020 beretningen og årsregnskabet tilsendt D.F.f.R, dette er accepteret og vi har dermed stemmeret på repræsentantskabsmøde 2021.

Udstillingsprogrammet har John Jacobsen opdaterer med nye racer og farver til og med LU 2019.

Det var også oppe at vende om vi på et tidspunkt kunne holde en eller anden form for udstilling når der blev mulighed for det, det trak ud, og blev for sent.

Hjemmesiden Facebook og nyhedsmail blev drøftet.

Salg af dueburer, det ligger på hjemmesiden, der er stadig flere tilbage til 100 kr. for tråd og bund.

 

Møde d. 9-8- ved Jack Tangaa.

Vi startede med lidt afregning, bl.a. for solgte dueburer. Der var kommet 119 kr. ind for el fra Energi Fyn.

Næste punkt var vaccinationen som var planlagt til søndag d.29-8.

Egeskov marked med PR d.11-9 blev også planlagt.

Repræsentantskabsmødet d. 2-10. Her blev vores forslag om nyt logo til D.F.f.R. lige vendt, og bekræftet fra kontoret at det er med igen selvom vi har valgt at aflyse generalforsamlingen i 2021.

Hønsedagen d. 3-10 er efterfølgende flyttet til Yvonne da Heidi har arbejdsdag denne dag, hvor det ellers plejer at blive afholdt.  Medlemslisten blev gennemgået, ikke mange medlemmer da flere først betaler til udstillingen. Regnskabsåret er jo flyttetet fra 1-1 til 31-12 og nu fra 1-2 til 31-1.

Ny opkrævning på mail udsendes i februar måned 2022.

Facebook og nyhedsmail blev drøftet, samt salg af T-shirts og ustillingsbure som vi stadig har nogle tilbage af.

 

Vaccination. d. 29-8.

Årets første arrangement kunne nu løbe af stablen, desværre manglede vi Knud Erik, her havde ræven været på besøg og ingen ungdyr tilbage. Vi startede som tidligere på Kogsbøllevej hvor de fleste dyr var samlet, derefter videre til Ingrid - Anker og sluttede ved Jack. Der var et bredt udsnit af store dyr, lette og svære og det samme for dværgene. I alt blev der vaccineret ca. 280 dyr, så det tegnede godt for kommende udstilling.

 

Egeskov marked d. 11-9.

Så er vi i gang med PR igen efter en længere tid med Corona. Også i år havde vi lavet et samarbejde med Langelands Fjerkræklub. Vi havde samlet forskellige dyr af såvel svømmefugle, store og dværghøns. Dagen gik rigtig fint trods lidt småbyger.

Der hvor vi havde vores stand var der samme dag arrangeret, bagagerumsmarked som tiltrak rigtig mange mennesker. Denne store skare af folk lagde også vejen forbi vores stand, der var stor interesse med megen snak om det at holde Racefjerkræ.

En god dag, med fint potentiale for nye medlemmer, det må vi så på sigt håbe det givet sig udslag i klubberne.

 

Repræsentantskabsmødet d. 2-10 i Ringsted,

Formand Carsten Blohm bød velkommen og oplæste de af foreningens medlemmer der var gået bort siden sidste repræsentantskabsmøde, bl. to af vores medlemmer Arne Madsen Nyborg og Bjarne V. Pedersen Bagenkop.

Indkommende forslag hvor bl. a.vores forslag om nyt logo til D.F.f.R. var med. Der var en god debat med flere synspunkter.

Forslaget blev vedtaget med 21 stemmer for, 18 imod og 2 blanke. Super dejligt at vores hovedforening nu langt om længe får et logo som tydeligt henviser til hvad foreningen står for.

Udførligt referat findes på D.F.f.R s hjemmeside

 

Hønsedagen d. 3-10 ved Yvonne Isen.

En rigtig hyggelig og lærerig dag, som startede med et veldækket morgenbord. Bjørn Nyrnberg var dommeren på dagen, som han gjorde rigtig fint. Der kunne godt havde været lidt flere racer/dyr med, men så mere tid til at gå i dybden med de enkelte punkter. Også medlemmer uden dyr var mødt, dejligt man også kan mødes for hyggens skyld, og give sit besyv med.

Dagen sluttede med oprydning, eftermiddagskaffe og dejligt hjemmebag.

Tak til Yvonne for fine lokaler til dagen.

 

Møde ved Ingrid Larsen d. 15-11.

Orientering siden sidst, hønsedagen ved Yvonne blev vendt en gang mere.

I oktober har Sanne Hansen, og Brian Holmberg i september meldt deres afgang fra bestyrelsen, pga. sygdom. Ingrid Larsen er som 1 suppleant kommet ind i bestyrelsen igen. Den anden suppleant var Melanie Rasmussen, som ikke er medlem længere. Så frem til næste generalforsamling er bestyrelsen kun på 6 personer.

Fællestransport til landsudstillingen var på tale sammen med Sjællænderne.

Julebankoet blev også drøftet, og da der var kommet nogen tilmeldinger satsede vi på at det kunne afholdes. Det gik også fint, som det kan ses på hjemmesiden.

Vi var blevet forespurgt om vi havde mulighed for at afholde repræsentantskabsmøde i 2023, da det denne gang skal være på Fyn. Vi undersøgte muligheden for det, og der er bestilt lokale. Det bliver her i Vindingehallen d. 13. maj 2023, hvor vi også forventer mange af vores medlemmer deltager.

Udstillingen i januar håbede vi kunne afholdes, såfremt dette ikke blev muligt ville vi prøve at lave en hjemmebedømmelse, mere herom senere.

Julebanko d. 30 nov.

Så blev det igen muligt at afholde klubbens julebanko , selvom det spøgte med Covid-19 mutationer rundt omkring. Vi var mødt en del til dette hyggelige arrangement på Vindinge skole. Aftenen forløb fint med spil om de mange præmier, og sluttede med gløgg og æbleskiver.

 

Møde ved Yvonne Isen d. 21 dec.

Dette møde var lige efter sidste tilmelding til udstillingen, men på det tidspunkt var det ikke muligt at afholde udstilling på traditionel vis. Så vi gik i gang med forberedelserne til hjemmebedømmelse, der var tilmeldt 22 store høns og 100 dværge.

Det blev arrangeret at dem som ikke selv havde udstillingsbure, kunne låne fra depotet, ugedagen før. Der skulle skrives til dommerne, om de var med på den anderledes form for bedømmelse, rundt privat. . Det blev besluttet at denne hjemmebedømmelse skulle foregå helt på samme måde som alm. udstilling, med pokaler og præmier efter gældende regler. Kørerpenge til dem fra bestyrelsen som skulle rundt med dommerne, blev aftalt til samme kilometerpris, som den dommerne afregnes med, 3 kr. pr. km. Derfor en forhøjelse af stadepengene.

Udstillinger fremover, såfremt hjemmebedømmelsen forløb tilfredsstillende, ville vi gentage det i samme form igen, hvis alm. udstilling ikke bliver muligt.

Da andre udstillinger er flyttet til tidligere på sæsonen, har vi også sat ny dato for vores udstilling til

 

d. 3-4 dec. 2022.

Jubilæumsfesten som var flyttet til 14. feb. blev også drøftet, måske skulle den rykkes igen, og sådan blev det. I skrivende stund er der meldt ud at festen som planlagt afholdes i Ryslinge forsamlingshus d. 7. maj.

Jeg vil hermed slutte beretningen, med tak til den øvrige bestyrelse for rigtigt godt samarbejde, samt til alle andre medlemmer, sponsorer, som på en eller anden måde har medvirket til klubbens virke i det forløbende år”

Jørgen Chr. Hansen d. 9 februar 2022.

 

Ib Thomsen havde den kommentar, at de 2 udstillere på Langeland var meget glade for at de kunne få bedømt derovre.

Formandens beretning blev enstemmigt godkendt.  

 

3. Det reviderede regnskab fremlægges.

Årets regnskab var udleveret og der er i år et lille underskud. Hallejen på ca. 3500 trækker godt ned hvert år.

 

Regnskab godkendt uden kommentarer.

 

 

4. a. Indkomne forslag vedrørende klubben.

 

Der blev startet med forslag 3, da dette havde lidt med regnskab at gøre.

 

Det foreslås at kontingentet fra 2023 forhøjes til.

 

Voksen   150 kr.      

Ungdom  75 kr.

Par/ samlever  200 kr.

Bestyrelsen for SØM.

 

Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

 

 

 

Forslag 1

 

Vedtægter:

Det foreslås, at det nederste i §3: ” Udelukkelse af et medlem kan kun ske ved klubbestyrelsens enstemmige beslutning, dog kan vedkommende indanke sagen for klubbens næste ordinære generalforsamling for endelig afgørelse” sløjfes. 

Og det nederste i §5 ( Økonomi og regnskab ) 

” Udelukkelse af et medlem kan kun ske ved klubbestyrelsens enstemmige beslutning. Udelukkelse/eksklusion af et medlem kan finde sted, såfremt vedkommende i sit forhold til klubben udviser uværdig opførsel, generende opførsel, grov usømmelighed, såfremt vedkommendes opførsel strider mod klubbens vedtægter, eller medlemmet på særlig grov måde har til side sat sine medlems-pligter. Når et medlem ved sin opførsel skader klubben omdømme, eller er i kontingentrestance ud over 2 måneder.I sager om udelukkelse/eksklusion har medlemmet krav på, at sagen behandles på førstkommende generalforsamling, og at sagen sættes på dagsordenen som et særligt punkt. En generalforsamlings afgørelse af en udelukkelse/eksklusion kræver samme majoritet som ved ændring af klubbens vedtægter. Et medlem der er udelukket i henhold til generalforsamlingsbeslutning, kan kun optages som medlem ved en ny generalforsamlingsbeslutning, der kræver samme majoritet som foreskrevet til beslutning om udelukkelse”

flyttes til §3 under klubbens medlemmer, og sløjfes i § 5.

 

Bestyrelsen for SØM.

 

Under tilblivelse af den nye hjemmeside, er der desværre kommet rod i nogle af dokumenterne, hvorfor nogle af paragrafferne i vedtægterne er blevet nedskrevet forkert. Bestyrelsen vil derfor foreslå, at alt der har med udlukkelse af medlemmer at gøre flyttes op under §3 og ikke under §5 om regnskabet.      Forslaget enstemmigt vedtaget.

 

Forslag 2

 

Det foreslås at der tilføjes under § 6 generalforsamling, at nyhedsmail samt brev til alle medlemmer uden mail, er gyldig indkaldelse til generalforsamling, såfremt andet udebliver.

 

Bestyrelsen for SØM.

 

Kommentarer fra Jørgen Chr.  Det vil vi gerne have med, så ikke vi ender i samme situation som i år hvor willy ikke havde fået sat det i bladet. Jeg har snakket med en advokat, som siger at det skal stå i vedtægterne, at det er ok, ellers er mail ikke en skriftlig indkaldelse.

 

Forslag enstemmigt vedtaget.

 

Forslag 4

 

Præmie og udstillingsregler.

Ved klubmesterskab tildeles et diplom. Når klubmesterpokalen afleveres modtages et erindringsbæger.  Sidste sætning (erindringsbæger) bortfalder ved udstilling efter januar 2022.

 

Bestyrelsen for. SØM.

 

Kommentar Jørgen: Det har stået siden pokalen blev indstillet, at der skulle uddeles bæger, som errinding. Dette har mest været uddelt til ungdomsmedlemmerne. Da det er en lidt bekostelig affærer og der uddeles diplom syntes vi godt, at det kan udelades.

Forslag enstemmigt vedtaget

 

    b. Indkomne forslag til DFfR’s repræsentantskabsmøde.

 

Ingen forslag indsendt.

 

5. Arbejdsplan for kommende år

 

7/5  Hvidkilde evt. haneudstilling

7/5 Jubilæumsfest

14/5 Bramstrup evt. haneudstilling

17-19/6 Det fynske dyrskue

16-17/7 Ørbæk marked

28/8 Vaccination

10/9 Hønsedag hos Yvonne

17/9 Egeskov marked

22-23/10 Landsudstilling

29/11 Julebanko

2-4/12 Udstilling

28/2-23 Generalforsamling

 

 

7/5 er der både jubilæumsfest og hvidkilde med haneudstilling. Maj måned bliver lidt presset med bramstrup og rep.møde også.  Muligvis flyttes festen og muligvis flyttes haneudstilling til Bramstrup. Dette besluttes på næste bestyrelsesmøde.

Vindinge hallen er bestilt til første weekend i december.

Knud O. Andersen: Vil i ikke til landsudstilling?

Landsudstilling 22-23/10 bliver tilføjet sammen med det fynske dyrskue.

 

 

6. Valg til bestyrelse. + 7. Valg af 2 bestyrelsessuppl

 

På valg er:

Jack og Ingrid: Ønsker ikke genvalg

Poul og Yvonne: Modtager genvalg

 

Forslag/ opstillede til bestyrelsen,

Rune Frederiksen

Poul Frederiksen

Yvonne Isen

Henrik Madsen

 

Da det ikke var muligt, at komme op på 7 medlemmer måtte bestyrelsen gå ned på 5 medlemmer.

Henrik Madsen: Så tager jeg pladsen som 1. suppleant

Rune, Poul & Yvonne valgt til bestyrelsen for 2 år.

 

2. suppleant blev Knud O. Andersen

 

 

 

8. Valg af 1 revisorer og 1 revisorsuppl.

Knud Erik Noel Eriksen er ikke mødt op, så det vides ikke om han fortsat vil. Han har været revisor i mange mange år, også i 90érne, og Knud O. Andersen mener bestemt, at han stadig vil.  Begge revisorer genvælges, så det stadig er Knud Erik og Knud O. Andersen der er revisor

Revisorsuppleant blev Jack Tangaa.

 

9. Valg af klubrepræsentant til DFfR’s repræsentantskabsmøde.

Det blev besluttet, at det som altid er formanden der tager afsted.

10. Eventuelt.

 

Jørgen Chr. Vil sige stort tak til Ingrid, for det store arbejde hun har gjort for klubben i alle de mange år. Hun vil blive savnet. Ligeledes tak til Jack for hans arbejde i bestyrelsen, vi havde gerne set du var blevet et par år mere. Vi håber I begge vil deltage og hjælpe det I kan.

 

Jørgen: Velkommen i bestyrelsen til Rune, jeg håber vi får et godt samarbejde. Og velkommen til Henrik og Knud som suppleanter.

Herefter blev pokalerne fra hjemmebedømmelsen uddelt. Og kaffen nydt i hyggelig snak.

regnskab.png
bottom of page