top of page

Fjerkræklubbens Syd-, Øst- og Midtfyns generalforsamling 25. februar 2020

 

Før generalforsamlingens start rejste man sig og mindedes Arne Madsen, som døde ugen før.

1. Valg af dirigent og stemmetællere.

Bjørn blev valgt som dirigent, og kunne dokumentere at indsamlingen var lovligt indkaldt. Dagordenen blev læst op.

Der deltog 16. stemmeberettigede i generalforsamlingen.

Stemmetællere blev Knud og Ole.


2. Bestyrelsens beretning v. formanden.

Jørgen Chr. Læste beretningen op:

”Året startede med udstilling i Vindingehallen, det var anden gang vi var rykket ind i hallen, Et rigtig fint sted hvor vi har alle muligheder med opstillingen. Også fine tilkørselsforhold, da vognmanden kan bakke helt op til porten i hallen med alt materiellet, rigtig fint for udstillerne, så der ikke skal slæbes så langt med kasserne. Udstillingen var, som sidste

år, opstillet i stjerneform, som begejstrede både udstillere og publikum. I alt var der tilmeldt 199 katalognumre, desværre ikke så mange svømmefugle, men glædeligt var der, for os udstillet helt nye racer, og fra nye medlemmer, som udstillede for første gang, hos os. Alt gik fint alle dagene igennem, opstilling, bedømmelse, hjælpere, caféen, tombolaen og forplejning i køkkenet. Nedtagning og aflæsning på depotet gik også rigtig fint, så tak til dem som var med i de enkelte ting, dagene igennem. Året igennem har klubben deltaget i flere PR arrangementer, møder, og haft en del bestyrelsesmøder, som jeg vil komme ind på her.

Det startede med generalforsamling d. 6. feb. Der var mødt 15 stemmeberettige. God stemning, lidt snak om beretningen, og noget snak om regnskabet, da vores udstilling ligger uden for regnskabsåret. Mere herom senere. Nyvalgt til bestyrelsen blev Yvonne Isen, som afløste Rene Jørgensen pga. sygdom.

Møde v. Jack 25-2. Her var første punkt, konstituering, der blev ændret en smule på de forskellige poster, som jo kan ses på klubbens hjemmeside. Samtidig besluttede vi at suppleanterne skulle med til møderne, og have referat af disse. Evaluering af generalforsamlingen bl.a. PR med forskellige arrangementer. Års programmet skulle tilrettes lidt, så det passede ind i skolens program. Åben hønsegård d. 23-3 ved Heidi og Brian. En fin eftermiddag med dejligt vejr. Synd at der ikke var flere der deltog, da det jo er et par af vores nye medlemmer som viste deres hønsehold og anlæg frem. Efter havevandring var der kaffe med dejligt hjemmebag.

Forårsbanko d. 9-4. Det måtte desværre aflyses, da der kun var 7 tilmeldte.

Udmeldelse d. 23-4. Therese Christensen meddelte at hun trak sig fra bestyrelsen på ubestemt tid.

Møde ved Yvonne d. 24-4. Gennemgang, Therese har trukket sig, Brian Holmberg som 1. sup. Er indtrådt i stedet for. Jørgen skrev tilbage til Therese, at ”på ubestemt tid” må være til Først kommende generalforsamling. Der blev også drøftet haneudstilling på Hvidkilde. PR på Bramstrup samt Hollufgård, som skulle deles med Odense/Vestfyn.

Forslag til repræsentantskabsmødet blev også gennemgået.

Haneudstilling d. 4-5. på Hvidkilde. Der var tilmeldt 6 store og 12 dværge. Vejret startede fint, lidt sol og rimeligt stille. Op på eftermiddagen blæste det voldsomt op, og vi måtte

tage det lille telt ned før tiden, da nogen af stropperne blev revet af. Ellers en hyggelig dag, dog lidt færre besøgende pga. vejret. Præmierne gik til stor Kraienköppen og dv. Hamborger.

PR på Bramstrup Gods. D. 11-5. Som noget nyt i år havde vi sammen med Midtfyns haveselskab en stand med. Vi havde de 3 små voliere med, og der var både store og dværg med. En fin solskinsdag med mange besøgende, og mange forbi os til en hønsesnak. Så vi håber på nye medlemmer.

Repræsentantskabsmødet d. 25-5. Et roligt møde uden de store sværdslag. Vi havde ændringer til vedtægterne, som meddelt i det grønne blad. Vi foreslog at udgifter over 10.000 kr.(nyanskaffelser) skulle nedfældes i vedtægterne. Og godkendes af alle i bestyrelsen. Og ikke kun af forretningsudvalget. Afstemningen blev 24 for og 36 imod. Palle Juul Viborg afløste Kurt Hansen fra Bornholm. Vi var mødt 3 fra klubben, men ellers ikke mange Fynboer, selvom det blev afholdt på Fyn.

Det Fynske dyrskue. d.14-16-6. Det er jo Odense/Vestfyn der står for arrangementet,

Og næsten kun udstillere derfra, en enkelt fra Langeland. Der burde være flere opdrættere fra hele Fyn som var interesseret i at udstille deres dyr, trods årstiden. Og dermed gøre et større PR for vores Racefjerkræ.

Ørbæk marked d. 13-7. En varm lørdag på Ørbæk marked med PR. Vi havde som før det lille telt med samt 3 stammer høns. Der var et rigtig stort publikum, og dermed også mange interesserede på vores stand. Der blev gjort mange kontakter, så vi må håbe det giver nye medlemmer, dog skal det nævnes at vi fik et nyt ungdomsmedlem på dagen.

Arbejdsdag på depotet d.20-7. Bestyrelsen med et par hjælpere startede kl. 8.00 der var meget der skulle gennemgås. De nye telte blev slået op og gennemgået efter der var lidt

dårlige syninger, efter blæsten på Hvidkilde, vi må se om firmaet vil erstatte noget. Et par bunde blev rep. efter EE udstillingen. Alt det øvrige, især det fra børnedyrskuet og tombolagevinster blev gennemgået og en del kasseret. Vi sluttede kl. 14.00

Åben hønsegård ved Yvonne d. 10-8. Også her fint tilrettelagt, men desværre alt for få mennesker kun 9 per.

Vaccination 1-9. Fin tilslutning med 380 høns og 12 duer. Vi startede på Kogsbøllevej hvor

de fleste kom, derefter til Knud-Erik i Tårup, videre til Anker og sluttede ved Jack, hvor der også var flere medlemmer.

PR på Hollufgård d. 7-9. Her sammen med Odense/Vestfyn og haveselskabet for Odense afd. Efter forlydender gik det fint., desværre den weekend hvor der var dommerkursus.

Hønsedag ved Heidi d. 6-10. En hyggelig dag men lidt køligt. En hønsedag med godt 50 dyr, længe siden der har været så mange dyr, Mange store dyr , og dyr fra helt nye

medlemmer. Efter gennemgang af dyrene, og oprydning, var der afslutning med eftermiddagskaffe.

Julebanko d. 19-11. Det blev igen afholdt på Vindinge skole, med et rimeligt fremmøde, dog færre end sidste år. Der blev spillet om 18 numre og 2 ekstra nr. med sidegevinster. Derefter Glögg og æbleskiver.

Udstillingen d. 11-12-20. Udstillingen i Vindingehallen var igen en succes, med 98 flere tilmeldte dyr, og i alt 54 svømmefugle. Hele hallen blev brugt denne gang, præmierne var placeret ved indgangen, pga. de flere dyr, og volierer var opsat omkring æresgården. I år var det SØMs tur til at holde Fynsmesterskab, de fire Fynsmestre blev fint fordelt med deltagelse i de forskellige kategorier, blandt ungdom og voksne. Ved siden af præmierne havde Melanie en lille stand med forskellige hønseartikler. Derefter havde vi cafeen som vi plejer, den var udvidet med et lidt større sortiment. Glædeligt, her var rigtig travlt med de mange flere besøgende. Og som noget nyt i år, var der deltagelse af Uglernes Verden i Bogense, med en stand i skolens aula, dog kun om lørdagen, da der var sygdom om søndagen, samt Racekaninerne, ved indgangen til hallen, tiltrak også flere gæster. Publikum gav udtryk for den noget anderledes opstilling, som de syntes var rigtig god. En anderledes måde at gøre udstillingen mere publikumsvenlig og spændende på.

Efter præmieuddelingen var der almindelig oprydning inden vi skulle have æggekage. Det gik rigtig fint, da der var en del udstillere der blev et par timer mere, så hallen blev hurtig tømt.

I 2019 har klubben afholdt 12 arrangementer, 7 bestyrelsesmøder, samt deltaget på det Fynske dyrskue og D.F.f.R.s repræsentantskabsmøde. Inden jeg slutter beretningen, vil jeg gerne have lov at sige tak til bestyrelsen, for rigtig godt samarbejde gennem året der er gået. Også tak til vores suppleant, som har fulgt vores møder m.m. Tak for at vi er

kommet på facebook, som jo giver en del reklame. Og sidst men ikke mindst, også en rigtig stor tak til alle øvrige hjælpere, annoncører og sponsorer, uden jeres hjælp ville det være svært.”

Beretningen blev enstemmigt godkendt.

 

  1. Det reviderede regnskab fremlægges.

 

Regnskabet blev gennemgået af Heidi, da Jack ikke nåede at få banken overflyttet til sig før i år.

Der var ingen kommentarer til regnskabet, som blev enstemmigt vedtaget.


4. a. Indkomne forslag vedrørende klubben.

Forslag til ændring af vedtægterne.

1: Æresmedlemmer, tilføjes i punktet at det er kontingent frit resten af ens levetid.

- Enstemmigt vedtaget.

2: §5, der ønskes ændret at der skal sendes medlemsliste til Hovedbestyrelsen, da man ikke skal det mere pga. den nye persondatalov. I stedet skal kun regnskab og referat fra generalforsamling sendes ind.

Vedtaget.

3: Der er ønske om at flytte regnskabsåret til 1 /2- 31/1.

- Enstemmigt vedtaget.

4: Vedtægterne ønskes ændret til at det er NOOF der er videreført som SØM, og ikke at alle de tidligere klubber er nedlagt.

Ændres det, kan der afholdes 100års jubilæums fest for klubben.

- Enstemmigt vedtaget.

5: Forslag til ændring af præmiereglerne under klubmester, således at klubmester skal vindes med 2.2 i stedet for 3.3.

Begrundelse er at vi har mange medlemmer, som er inde i byerne, og det er derfor ikke alle der kan have 3 haner gående.

Jørgen mener ikke det er nødvendigt, og kan ikke se noget til hinder for at vi fortsætter med 3.3. Det skal være noget specielt at vinde klubmester og der er mere præstige i. Det bliver ikke lettere at vinde ved færre dyr, da der så bare en flere om buddet. Så passer det også stadigvæk med vores klubmesterbure vi har til udstillingen.

Yvonne: Det er rigtigt hvad Jørgen siger, men fremadrettet hvis vi skal have flere udstillere og medlemmer, er det en fordel at lempe reglerne for at få flere med.

Knud: Nu siger du flere medlemmer med haner i byen, vor realistisk er det at nogle må have haner.

Sanne: Jeg bor i byen og er gode venner med naboen, jeg må have 2.

Lars Bering: Jeg tror heller ikke at 2 eller 3 haner i byerne fremadrettet har betydning. Jeg syntes også at klubmester skal være noget særligt så 3.3. er fint.

Bjørn: Der er mange forskellige regler i alle klubberne, Odense-Vestfyn har som trio for at der er mere konkurrence om det.

Lundtofte: Vi har nogle gange haft 15 eller 20 haner gående i byområde, men vi sørger for at lukke dem inde så vi ikke får klager.

Ib: Jeg tror det gælder om at have flinke naboer, og jeg kan godt se at nogle har problemer. Mange har lært at se hyggen i det med hønsene, men det kan være et problem med krakilske naboer.

Bjørn: Odense kommune kommer med et regulativ i løbet af året, og der vil det hede 0 haner inden for bygrænsen. Forhåbentligt bliver det ændret lidt, da de fik gode input fra fjerkræforeningen.

Forslaget blev sat til afstemning skriftligt: 5 ja, 10 Nej, 1 blank.


    b. Indkomne forslag til DFfR’s repræsentantskabsmøde.
Bestyrelsen foreslår et nyt logo til DffR, som er som det nutidige logo, men med en ændring så der er fjerkræ på, så man kan se hvad det drejer sig om.

Det dannebrogsflag der bruges nu viser intet om hvad klubben omhandler, og den gule/orange tekst rundt om er meget svær at læse.

Det er på det omdelte eks. Lavet i grønne nuancer så det passer i bladet, og i forskellige størrelser så I kan se det dur i alle formater.

Der er brugt danske landhøns, danske ænder og dansk gæs samt stadig et dannebrog som midten af logo.

Vi syntes selv at det er et rigtig fint logo.

Forslaget vil blive sendt om i skriftform og med disse eksempler på det logo vi foreslår.

 

Lundtofte: Skulle der ikke være en due med i også?

Jørgen: Det syntes jeg faktisk ikke, da duerne har deres egen klub. Hvis klubberne skulle blive lagt sammen er der plads på billedet til duer.

Generelt syntes de fremmødte at logoet er flot, og forslaget blev enstemmigt vedtaget.

 

Når vi sender forslaget om vil vi henstille til at logoet også kommer med i april bladet sammen med forslaget. Så medlemmerne rundt om i landet kan se det.

 

Ole: jeg vil sige at oppe på landsudstillingen var der mange der nævnte at det logo der bruges i øjeblikket er kedeligt:

IB: Bestyrelsen måtte jo tage en hurtig beslutning da rigsarkivet meddelte at vi ikke måtte bruge det vi har.


5. Arbejdsplan for kommende år

 

 

Forårsbanko?? Er der stemning for det? Ingen sagde noget.

Hvidkilde, Haneudstilling d. 2. maj kl. 10-15.

Erholm Gods, propaganda sammen med Odense-Vestfyn d. 9. maj

Bramstrup, propaganda d. 16. maj 10-15 + rep. møde.

Det fynske fællesskue 12-14. juni

Langeland på køreturs besøg 4. juli

Ørbæk Marked 10-12. juli, skal vi deltage begge dage? Det var der stemning for vi prøver.

Åben hønsedage, Nogle som vil invitere i år? Ingen meldte sig.

Vaccination 30. august.

Vaccination Vestfyn 19+20 september.

Egeskov marked, propaganda 12-13. september

Hønsedag 4. oktober

Julebanko: 24. november

Landsudstilling. 11-13. december

Klubudstilling 15-17. januar 2021: Sidste tilmelding til udstilling 15.- december 2020

Generalforsamling tirsdag d. 23. februar 2021.

 

 

IB: Når vi nu kommer på besøg her ovre så vil vi jo gerne besøge nogle nye medlemmer man ikke ser så tit, som du også nævnte. Og S.Ø.M. må gerne hænge på.

Jørgen: Ud over det der er på oversigten har en af vores nye medlemmer skrevet nogle forslag til foredragsaftener/dage med forskellige emner.

 

Her ud over kom der ingen bud på arrangementer!


6. Valg til bestyrelse.

På valg er:

Heidi Frederiksen, Brian Holmberg og Jørgen Chr. Hansen. Modtager alle genvalg Der blev klappet.

Ingrid Larsen ønsker at udtræde af bestyrelsen. Så her er der en plads ledig. Bestyrelsen foreslår suppleanten Sanne. Hun modtog valget.


7. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter. 

Bestyrelsen foreslår Ingrid, hun gør et kæmpe arbejde ved at tegne annoncer ved udstillingen og har sagt ja til en suppleant post. Ingrid ønsker at være 2. suppleant.

Vi vil også foreslå Melanie, hende med de store blå orpington, hun er desværre syg i dag men har skrevet at hun gerne vil være suppleant.


8. Valg af 1 revisorer og 1 revisorsuppl.

Jørgen foreslår Ole Justesen. Han takkede nej.

Knud O. Andersen blev foreslået og sagde OK

Knud Erik N. Eriksen bliver siddende for 1 år.

 

Ole Justesen fortsætter som suppleanten.


9. Valg af klubrepræsentant til DFfR’s repræsentantskabsmøde.

Det er kutyme at det er formanden som tager afsted, og det fortsætter vi bare med.


10. Eventuelt.

Her kan alt diskuteres, men intet vedtages.

 

IB: Vi har 500 drikkekopper for meget, som vores medlemmer må afhente, og resten bliver sendt op til Odense-Vestfyn.

Jørgen: Når vi nu ser på regnskaberne, så skal vi jo gerne ud og se om vi kunne tjene nogle penge et sted. Som et forslag har vi forhørt os ved Ørbæk marked. Vi har sendt materiale ind og vi afventer om vi kan blive godkendt som almen forening så vi kan deltage der. Desværre har ingen medlemmer vendt tilbage på vores forespørgsel om man ønsker at hjælpe til. Der vil blive forskellige vagter og opgaver, men en typisk vagt er på 7 timer eller 5 timer i ølvogn. Vi får 50 kr. i timen og en andel af overskuddet. 2018 var det 80kr i timen man fik. Er der nogle som vil være med? Ellers melder vi fra igen på forhånd, det skal ikke kun være bestyrelsen der tjener pengene ned.

Henrik: Jeg har lige et spørgsmål, hvor mange penge har klubben behov for ud over det der tjenes på udstilling m.m.

Heidi: Vi er en af de klubber som ikke har det største underskud på vores udstilling, men man tjener ikke på udstilling. Sidste år havde vi et underskud på 300kr, men det er kun pga. indtægt for udstilling og kontingent 2020.

Bjørn: Hvis nogle vil så kan der sendes en mail til bestyrelsen og meldes tilbage hurtigst muligt. Ellers bliver det droppet.

Jørgen: Vi tænker på at lave en jubilæumsfest, men det er altid svært for hvor mange tilmelder sig? Hvis vi skal ud og finde et lokale skal vi jo til at bestille nu, men skal vi regne med 25 eller 60 deltagere. Sidst, til 90års var vi på slipshavn kursuscenter.

Vi er ca. 40 medlemmer og så evt. med påhæng.

Der er stemning for at der nok skal være tilslutning til et arrangement.

 

Pokalerne, vundet på udstillingen blev uddelt.

 

Årets NooF.

I år går Årets Noof til Brian Holmberg. Han er ny i både forening og bestyrelse, men ham og hans familie står altid er klar til at hjælpe til. Selvom de skal køre langt hver gang, møder de trofast op til alle arrangementer og har gennem året vist et flot engagement. Brian siger tit, at det med at de har langt regner han ikke for noget. Om man køre 1 halv time eller 3 det er lige meget for dem, når de nu er ude og køre alligevel. Bestyrelsen siger mange tak og er glade for at have fået en god aktiv mand i foreningen.

bottom of page