top of page

Vedtægter

§ 1. Navn og hjemsted


Foreningens navn er: Fjerkræklubben Syd-, Øst- og Midtfyn
Foreningens hjemsted er Nyborg kommune (med tilstødende kommuner)
Foreningen er en lokalafdeling af Danmarks Fjerkræavlerforening for Raceavl (DFfR)


§ 2. Klubbens formål.


Klubbens formål er at fremme interessen og glæden for fjerkræ indenfor klubbens lokalområde. Til fjerkræ regnes: Høns, dværghøns, ænder, gæs, kalkuner og duer samt alle arter af sirfjerkræ.
Med udgangspunkt i formålet og i det forpligtende fællesskab at styrke folkeoplysningen og dermed medlemmernes evne og lyst til at tage ansvar i og deltage aktivt og engageret i bevaringen og udbredelse af fjerkræ i klubbens område.

 

§ 3. Fjerkræklubbens medlemmer.


Enhver som vil arbejde for klubbens formål kan optages som medlem.
For at være ”aktivt medlem”  i klubben skal man samtidig være gyldigt medlem i Danmarks Fjerkræavlerforening for Raceavl.
Passive medlemmer og ungdomsmedlemmer (fra deres 6. til 18. år) kan optages i klubben, men er ikke valgbare og har ikke stemmeret i klubanliggende.
Kontingentets størrelse fastsættes på generalforsamlingen.Kontingentet opkræves forud for hvert regnskabsår. 
Indmeldelse modtages af alle i bestyrelsen. Medlemskabet er først gyldigt, når medlemmet har betalt kontingent. 
Udmeldelse kan ske ved skriftlig henvendelse til kassereren med virkning fra udgangen af et kvartal/halvår/regnskabsår.
En enig bestyrelse kan udnævne aktive medlemmer til æresmedlem af klubben og evt. DFfR Klubben betaler da medlemskontingent(er). Udnævnelsen gælder for resten af medlemmets levetid og er kontingentfri.
Udelukkelse af et medlem kan kun ske ved klubbestyrelsens enstemmige beslutning. 
Udelukkelse/eksklusion af et medlem kan finde sted, såfremt vedkommende i sit forhold til klubben udviser uværdig opførsel, generende opførsel, grov usømmelighed, såfremt vedkommendes opførsel strider mod klubbens vedtægter, eller medlemmet på særlig grov måde har til side sat sine medlems-pligter. Når et medlem ved sin opførsel skader klubben omdømme, eller er i kontingentrestance ud over 2 måneder. I sager om udelukkelse/eksklusion har medlemmet krav på, at sagen behandles på førstkommende generalforsamling, og at sagen sættes på dagsordenen som et særligt punkt. En generalforsamlings afgørelse af en udelukkelse/eksklusion kræver samme majoritet som ved ændring af klubbens vedtægter. Et medlem der er udelukket i henhold til generalforsamlingsbeslutning, kan kun optages som medlem ved en ny generalforsamlingsbeslutning, der kræver samme majoritet som foreskrevet til beslutning om udelukkelse.

§ 4. Klubbestyrelsen.


Fjerkræklubben ledes af en klubbestyrelse, der består af 7, hvis dette ikke kan opnås da 5 aktive medlemmer. Det tilstræbes hvert år på generalforsamlingen at opnå 7.  Medlemmerne af bestyrelsen må ikke samtidigt være bestyrelsesmedlemmer af andre lokalklubber under DFfR. 
Valg gælder for 2 år af gangen. Det tilstræbes at halvdelen af bestyrelsen afgår skiftevis hvert år efter tur. Senest 14 dage efter nyvalg til bestyrelsen afholdes konstituerende møde, hvor bestyrelsen af og blandt sine medlemmer vælger formand, næstformand, kasserer og sekretær.
Alle tillidsposter gælder frem til næste generalforsamling.
Der vælges endvidere hvert år 1 revisor for 2 år, samt 2 bestyrelsessuppleanter og en revisorsuppleant. 
Indtræder en suppleant, sidder denne til første ordinære generalforsamling.
Formanden sammenkalder til møde i klubbestyrelsen ved skriftlig henvendelse og med mindst 8 dages varsel. Der afholdes møde så ofte det findes fornødent, eller når over halvdelen af bestyrelsen skriftlig fremsender ønske derom.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af medlemmerne er mødt.
Formanden leder forhandlingerne og varetager klubbens almindelige interesser.
I formandens fravær træder næstformanden i funktion som formand.
Sekretæren fører forhandlingsprotokol over beslutninger på bestyrelsesmøder og generalforsamlinger.

 

§ 5 Økonomi, regnskab og revision.


Klubbens regnskabsår kører fra d. 1/2 til d. 31/1.
Bestyrelsen er ansvarlig overfor generalforsamlingen for budget samt regnskab.
Klubbens kasserer fører regnskabet og klubbens medlems-register. Kassereren aflægger årsregnskabet på den ordinære generalforsamling. Kasseren indsender senest 1. april klubbens godkendte og underskrevne regnskab, dagsorden samt godkendt og underskrevet referat fra sidste års ordinære generalforsamling.
Regnskabet revideres inden generalforsamlingen af de på generalforsamlingen valgte revisorer.
Antegninger fra revisorerne skal omgående meddeles formanden, der derefter snarest forelægger dette for den øvrige bestyrelse.

 
§ 6. Generalforsamling.


Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed.
Ordinær generalforsamling afholdes inden udgangen af februar måned og skal indvarsles med mindst 14 dage i medlemsbladet RACEFJERKRÆ.

Nyhedsmail samt brev til alle medlemmer uden mail, er gyldig indkaldelse til generalforsamling, såfremt andet udebliver.
Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer, der senest ugedagen forinden har betalt forfaldent kontingenter. (Lokalt og til DFfR)
Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Kun aktive medlemmer er valgbare.
Ungdomsmedlemmer er ikke valgbare og har ikke stemmeret.
Dagsorden for klubbens ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent og stemmetællere.
2. Bestyrelsens beretning v. formanden.
3. Det reviderede regnskab fremlægges.
4. a. Indkomne forslag vedrørende klubben.
  b. Indkomne forslag til DFfR’s repræsentantskabsmøde.
  (forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen
  skal være fremsendt senest 8 dage før til formanden).
5. Arbejdsplan for kommende år
6. Valg til bestyrelse.
7. Valg af 2 bestyrelsessuppl., 
8. Valg af 1 revisorer og 1 revisorsuppl.
9. Valg af klubrepræsentant til DFfR’s repræsentantskabs 
  -møde.
  Indstilling af medlemmer til udvalg i DFfR (ulige år).
10. Eventuelt.
Generalforsamlingen kan, når den er lovlig indvarslet, træffe beslutninger i alle klubbens forhold.
Ændring af klubbens vedtægter kan kun finde sted på en ordinær generalforsamling og da kun med 2/3 stemmers flertal.
Afstemning på generalforsamlingen sker ved håndsoprækning eller skriftlig, når mindst 1 af de mødte stemmeberettigede ønsker det.
Formanden kan indvarsle til ekstraordinær generalforsamling, og er pligtig dertil, når et flertal af bestyrelsen eller mindst 1/3 af medlemmerne anmoder derom, skriftligt med angivelse af dagsorden. Anmodningen afleveres til formanden. Generalforsamlingen skal afholdes inden 1 mdr. efter at anmodningen er fremsat.
Medlemmer af DFfR's hovedbestyrelse har ret til at overvære klubbens møder og generalforsamlinger og kan deltage i disse forhandlinger, dog uden stemmeret.

§ 7. Tegningsregler og hæftelse.


Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og mindst et yderligere bestyrelsesmedlem i forening. Ved optagelse af lån og ved salg/ pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.
Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen.

 

§ 8. Opløsning.


Fjerkræklubbens opløsning kan kun finde sted på en særlig i den anledning indkaldt ekstraordinær generalforsamling og når det skriftligt er meddelt medlemmerne dagsordenen for den ekstraordinære generalforsamling. Mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer skal stemme for opløsning af klubben.
Fjerkræklubbens materialer og evt. pokaler deponeres ved DFfR for evt. senere at komme en genopstartet lokalklub til nytte.
Fjerkræklubbens midler anvendes i overensstemmelse med de i § 2 fastsatte formål eller deponeres ved DFfR
Beslutning om den konkrete anvendelse af formuen træffes af den opløsende generalforsamling.
DFfR kan efter 5 år vedtage at anvende midlerne til fremme for racefjerkræsagen i sin helhed eller andre almennyttige formål.


Udarbejdet efter vedtægter for lokale klubber under DFfR, som vedtaget på DFfRs ordinære repræsentantskabsmøde d. 16. maj 2009 i Holstebro.

 

Den tidligere Nyborg og Omegns Fjerkræklub, stiftet 6. maj 1921, er videreført under navnet Fjerkræklubben Syd-Øst-og Midtfyn.

Afviklede klubber er:
Midtfyns Fjerkræklub, stiftet 2. november 1930, ophørt 2006

Langeskov-Ullerslev Fjerkræklub (tidligere Ullerslev Fjerkræklub, stiftet 17. februar 1967, ophørt 2006
Fjerkræklubben Sydfyn (tidligere L.P.D. Sydfyn), stiftet 3. januar 1953, ophørt 2013


Navneændring vedtaget på ordinær generalforsamling 2014.

Vedtægterne er revideret på den ordinære generalforsamling 25. februar 2020.

Vedtægterne er revideret  på den ordinære generalforsamling 21. februar 2022

bottom of page