top of page

Fjerkræklubben Syd-, Øst- og Midtfyns generalforsamling d. 28. februar 2023

  1. Valg af dirigent og stemmetællere. Bestyrelsen foreslår Bjørn som dirigent, hvilket blev vedtaget. Bjørn takker for valget og bekendgører at generalforsamlingen er rigtigt indvarslet, både i det grønne blad og på mail til medlemmerne.

Stemmetællere blev Knud og Ole.

Der er 14 stemmeberettede tilstede til generalforsamlingen.

 

  1. Bestyrelsens beretning v. formanden.

Jørgen Chr. læste årets beretning op.  Der var ingen spørgsmål eller kommentarer til beretningen. Ingen stemte imod.

”Året startede med hjemmebedømmelse, da alm. udstilling heller ikke i år var mulig, pga. fugleinfluenza. Hjemmebedømmelse har jo tidligere været anvendt, helt tilbage i 1971 hvor der også var sygdom. Lørdag d.15. januar blev dagen hvor arrangementet skulle bestå sin prøve. Der var mange andre ting der skulle tages højde for i forhold til en alm. udstilling, dommerne skulle bla.a kontaktes om de var med på at køre rundt til de forskellige opdrættere. Her var der kun positive tilbagemeldinger. Efter de tilmeldte antal dyr, blev der lavet fire ruter som dels var i lokalområdet, men også en tur til Langeland og en til Vestfyn.Der var tilmeldt 22 store høns og 100 dværghøns, et rigtig fint antal dyr som sikkert vil øges hvis vi skulle komme i samme situation igen ved næste udstilling, som jo er flyttet til den første weekend i december.Der skal herfra lyde en stor tak til alle deltagere, for fin opstilling af dyrene, også en tak for husly de enkelte steder hvor der var arrangeret frokostpause.

Næste arrangement var generalforsamlingen d. 21. feb. på Vindinge skole. Her var forskellige emner, bl. a. tilføjelser til vores vedtægter vdr. medlemsforhold og indkaldelse til generalfor-samling.  Denne aften blev bestyrelsen nedsat til 5 personer, som det kunne gøres efter vedtægterne, da det ikke var muligt at opnå 7 personer. Alt sammen kan ses under referat fra generalforsamlingen 2022, på klubbens hjemmeside.

På efterfølgende møde, evaluering af generalforsamlingen, ikke det store fremmøde men alt forløb planmæssigt. Konstituering af bestyrelsen blev: Formand Jørgen Chr. Hansen. Næstformand Paul Frederiksen. Kasser og sekretær Heidi Frederiksen. Bestyrelsesmedlem Yvonne Isen. Bestyrelses medlem Rune Chris Pode. Suppleanter: 1 Henrik Madsen. 2 Knud O. Andersen. Suppleanterne blev indbudt til at deltage i bestyrelsesmøderne, hvilket vi har haft megen glæde af, samt deres hjælp ved forskellige arrangementer. Tak for det.

Overdragelse af kasse og regnskab, var også berørt, det har været meget besværligt pga. bankens krav til foreningskonto. Haneudstilling på Hvidkilde og PR på Bramstrup blev planlagt.

Møde d. 26 april, efter henvendelse til fødevarerstyrelsen, for muligt tidspunkt for ophævelse af forbudet vdr. fugleinfluenza. Her kunne der ikke siges noget nyt, så vi besluttede at aflyse både på Hvidkilde og Bramstrup. Detaljerne til vores længe ventede jubilæumsfest d. 28. maj, med 1 års forsinkelse blev klarlagt.

Øst- og Midtfyns Kaninforening havde meddelt, hvis det var muligt ville de gerne udstille i hallen sammen med os. Det var fint, og blev senere planlagt.

Vi fik henvendelse fra journalist og fotograf Carsten Højholt Hansen fra Provins Tv, som gerne ville lave nogle udsendelser om vores Racefjerkræ. Der blev lavet 5 udsendelser, det startede her ved undertegnede i foråret, videre til Rune, og Yvonne med et indslag om hendes hønsehold, som var sammen med hønsedagen.

Disse udsendelser kan ses på Facebook under Provins TV, youtube eller via link på hjemmesiden.

Repræsentantskabsmødet i Holstebro d. 21. maj, her deltog Paul og Jørgen. I år skal mødet jo være her i Vindingehallen d. 10. juni, så der håber vi på rigtig stor deltagelse af Fynboer.

100 års jubilæumsfesten d. 28. maj. ( 6. maj 2021 ) Endelig kom dagen hvor vi kunne fejre jubilæumsfesten i Ryslinge forsamlingshus. Ca. 25 medlemmer var mødt op til en hyggelig aften.

Et fint arrangement fra husets side, rigtig fin borddækning, god mad. Samt god underholdning fra Torben med harmonikaen. I aftenens løb var der flere indslag bl. a. taler og gaver fra Odense-Vestfyn Fjerkræklub og Langelands Fjerkræklub. Ingrid fik tildelt årets N.O.O.F.er til ejendom for langt og godt arbejde for klubben. Så alt i alt en rigtig vellykket aften.

Nyborg kommune havde kontaktet os om hjælp til P vagter ved Tour d` france. Det var med meget kort varsel, nogen var begyndt at holde ferie. Så det var ikke muligt at samle folk.

Ellers en god mulighed for at tjene lidt til kassen, Timeløn 80 kr.

Næste arrangement var Ørbæk marked d. 17. og 18. juli. Her var vi som noget nyt med begge dage, med 4 hold dyr om lørdagen, og 4 andre hold om søndagen. En noget blæsende weekend, men med stor interesse i vores stand om det at holde Racefjerkræ.

Det Fynske Fællesskue i Odense, som gik rigtig fint, og her med et stort potentiale for at få nye medlemmer. Dyrskuet er jo for hele Fyn, og her kunne vi godt tænke os lidt flere hold dyr fra det Østfynske.

Vaccinationen sidst i august med 128 dyr. Næste gang d. 26. eller 27 august, måske samme dag som Langeland, afhængig af antal tilmeldte dyr.

Hønsedagen ved Yvonne i september. Desværre ikke så mange dyr, men dagen gik godt i hyggelige omgivelser og med megen snak om de enkelte dyr. Der kom også 2x58 min, fra Carsten Højholt Provins Tv, samt et indlæg om Yvonnes hønsehold.

Traditionen tro var vi igen på Egeskov marked sammen med Langeland, en lidt kold dag med regnbyger. Der var dog nogen søgning hos os selvom vejret gjorde at det kneb med publikum.

Klubudstillingen som nu er flyttet til den første weekend i december, skulle i år have givet et gennembrud, fri for aflysning pga. fugleinfluenza og tilbage til alm. udstilling, og i år, som noget nyt sammen med Østfyns kaninklub, der var tilmeldt 299 dyr i alt. Desværre sådan skulle det heller ikke gå denne gang, for lige før mødet d. 22. november kom meddelelsen fra fødevarerstyrelsen at der var høj risiko for fugleinfluenza, og dermed lukket igen. Vi måtte så i gang med hjemmebedømmelse ligesom vi havde i januar måned. Der blev ringet rundt, og de fleste som havde meldt dyr til på forhånd var positive, og det blev til 131 dyr fordelt fra Vissenbjerg kanten og til Langeland. De 5 ruter som var iværksat gik rigtig fint, og alle var tilbage til eftermiddagskaffen i hallen, hvor kaninklubben holdt deres udstilling.

Om aftenen var der indkaldt til fællesspisning med medbragt mad, og præmieuddeling.

Vi var mødt 25 personer, så også her en hyggelig aften.

Der har været afholdt 7 bestyrelsesmøder i årets løb.

Hertil sidst i beretningen vil jeg gerne takke den øvrige bestyrelse samt suppleanter for rigtig godt samarbejde, samt til alle andre medlemmer i det forløbende år.

Bestyrelsen d. 14. februar 2023 ”

 

  1. Det reviderede regnskab fremlægges.  

Heidi fremlagde regnskabet. Ingen stemte imod.

 

 

 

4. a.+b Indkomne forslag vedrørende klubben eller til DFfR’s repræsentantskabsmøde.

Ingen indkomne forslag.

 

5.Arbejdsplan for kommende år

Som det ser ud i øjeblikket, skal der til alle arrangementer med samling af høns søges dispetation hos fødevarerstyrelsen.  Bestyrelsens oplæg til årets program er følgende:

6. maj                           PR. Hvidkilde

9-11. juni                     Det Fynske dyrskue. – Odense Vestfyn

10 juni.                        Repræsentantskabsmødet i Vindinge.

14-16 juli                     Ørbæk marked. Her vil vi med begge dage.

26 el. 27. aug               Vaccination.

9. sep.                          Hønsedag, Hos Yvonne.

30. sep. - 1. okt.           Udstilling Odense/Vestfyn.

27. - 29 okt.                 Landsudstilling.

17. - 19. nov.               Udstilling Langeland.

1.- 3. dec.                     Udstilling S.Ø.M.

5- januar 24                 Bankospil

27. februar 24              Generalforsamling.

Bestyrelsen vil gerne indfører åben hønse hus igen, som vi før har haft. Så hvis nogle har lyst til at vise hønsegården frem, så må I meget gerne inviterer klubbens medlemmer.

 

6. Valg til bestyrelse.

På valg er Heidi Frederiksen og Jørgen Chr. Hansen – Modtager begge genvalg.

Begge blev genvalgt.

Der står i vedtægterne, at man skal forsøge at få 7 medlemmer i bestyrelsen, Henrik og Lene sagde ja tak, og de er hermed valgt til en 2 årig periode.

7. Valg af 2 bestyrelsessuppl.

Henrik er gået ind i bestyrelsen, så der skal findes en ny.  Knud O. Andersen modtager genvalg.  Ole Justesen vælges som 2. suppleant.

8. Valg af 1 revisorer og 1 revisorsuppl.

På valg er Knud-Erik Nogel Eriksen. Han blev genvalgt i absensia. Heidi tjekker op med Knud-Erik om dette er i orden.  Jack modtog genvalg som suppleant.

9. Valg af klubrepræsentant til DFfR’s repræsentantskabsmøde. Indstilling af medlemmer til udvalg i DFfR (ulige år).  

Formanden blev valgt til at deltage.

Instilling af medlemmer til udvalg, hvis nogle har lyst til at indgå i listen af medlemmer til eventuelle adhoc udvalg. Ingen var interresseret

10. Eventuelt.

Her kan alt debateres, men intet vedtages.

Jørgen byder de nye medlemmer af bestyrelsen velkommen. Takkede for god ro og orden. Og tak for hjælpen i årets løb, til dem der har været med til arrangementer.

Herefter gik vi til kaffen, hvor pokalerne blev uddelt.

bottom of page